Algemene voorwaarden

SportMed BV is een dochteronderneming van Bevaplast BV

Download PDF-versie

Inhoudsopgave

1. Definities

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3. Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen overeenkomst

4. Prijzen

5. Kwaliteit en hoedanigheid van de Producten

6. Levering

7. Ingangscontrole levering en recht van reclame

8. Facturering, betaling, verzekering, opschorting en incasso

9. Ontbinding, beëindiging, opzegging overeenkomst

10. Eigendomsvoorbehoud

11. Aansprakelijkheid

12. Overmacht

13. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

15. Diversen

16. Geschilbeslechting

17. Toepasselijk recht

1. Definities

1.1 Leverancier: onder leverancier wordt verstaan Bevaplast B.V. en iedere dochteronderneming als bedoeld in artikel 2:24a BW of deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW waarmee Bevaplast B.V. een groep vormt als bedoeld in artikel 2:24b BW.

1.2 Koper: iedere (rechts) persoon, die met Leverancier een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsopvolger of -verkrijgende en erfgenamen.

1.3 Wederpartij: zie definitie Koper.

1.4 Afspraken: schriftelijke overeenkomst tussen vertegenwoordigingsbevoegden van Leverancier en Koper. Mondelinge afspraken met of toezeggingen van een of meer ondergeschikten hebben geen geldigheid, tenzij deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

1.5 Schriftelijk: voor de toepassing van deze voorwaarden wordt het berichtenverkeer per email – waaronder uitdrukkelijk wordt verstaan de elektronische ontvangen versie – gelijkgesteld aan schriftelijk stukken.

1.6 Product: onder het woord Product of Producten vallen alle te leveren of geleverde Product of Producten en diensten.

1.7 Aanbieding: het schriftelijke aanbod van Leverancier om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid Producten te leveren;

1.8 Order: de opdracht tot levering van Koper welke door Leverancier schriftelijk is geaccepteerd;

1.9 Op naam gemaakte Producten: onder op naam gemaakte Producten vallen in ieder geval alle Producten, inclusief de inhoud van deze Producten, waarop de naam van Koper, al dan niet verwijderbaar, is aangebracht op het Product zelf, de verpakking, de inhoudsopgave of enigerlei andere vorm.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van Producten tussen Leverancier en een Koper. Eventuele algemene voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de vertegenwoordigingsbevoegden van Koper en Leverancier zijn overeengekomen.

2.3 In geval van strijdigheid prevaleren specifiek overeengekomen verbintenissen boven deze voorwaarden.

2.4 De hoofdstukindeling en de titels in deze voorwaarden zijn niet leidend voor hetgeen bepaald wordt.

3. Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen overeenkomst

3.1 Aanbiedingen van Leverancier zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen de geldigheidsduur wordt bevestigd.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Leverancier de order van Koper schriftelijk bevestigt, dan wel indien Leverancier uitvoering geeft aan de opdracht.

3.3 Een door Koper afgegeven schriftelijke indicatie terzake de omvang van afname van op naam gemaakte Producten wordt door Leverancier beschouwd als een onherroepelijke order.

3.4 Indien door Leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken ten tijde van de offerte fase en ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.5 Leverancier aanvaardt een opdracht van een Koper onder de stilzwijgende voorwaarde, dat uit eventueel in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van Koper blijkt. Leverancier is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of verder te leveren, van Koper zekerheidsstelling te vorderen voor tijdige en algehele nakoming van haar betalings- en overige verplichtingen. Indien Koper hiermee in gebreke blijft, is Leverancier van haar verplichting tot levering of verdere levering ontslagen, zonder dat Koper enig recht op schadevergoeding heeft en onverminderd Leveranciers recht op vergoeding van schade en kosten.

4. Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld zijn de door Leverancier geoffreerde prijzen:

 • Netto contant;
 • In EURO (€);
 • Exclusief B.T.W., eventuele invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
 • Exclusief kosten van verpakking, in- en uitlading, transport, verzending, administratie en verzekering.

4.2 Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijzen te allen tijde te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren, waaronder en niet uitsluitend veranderingen in onderliggende wisselkoersen, afname aantallen, prijzen van grondstoffen, arbeidskosten, productspecificaties of overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven.

5. Kwaliteit en hoedanigheid van de Producten

5.1 Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade of anderszins de gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de Producten waaronder het eventueel niet voldoen aan de vigerende technische eisen of normen van het land waar de Producten worden gebruikt, tenzij Koper en Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de Producten dienen te voldoen aan bepaalde (in het desbetreffende land geldende) vereisten, welke in de overeenkomst dienen te zijn vastgelegd.

5.2 Koper is volledig verantwoordelijk voor de door haar aan Leverancier gegeven instructies terzake opmaak, teksten, etikettering, verpakking en andere specificaties van het Product en zal Leverancier terzake volledig vrijwaren.

5.3 Tenzij Koper tevens eindgebruiker is van de Producten, garandeert Koper jegens Leverancier dat hij een afdoende kwaliteitsmanagement en “tracking & tracing” systeem, waarmee de doorlevering van de Producten exact kan worden geïdentificeerd teneinde ondermeer product recalls te faciliteren, in zijn bedrijfsvoering heeft geïmplementeerd. Indien Koper hiermee in gebreke is, is zij jegens Leverancier zonder enige beperking aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van de niet beschikbaarheid van dergelijke systemen.

5.4 Koper zal op eerste verzoek van Leverancier volledige en onvoorwaardelijke medewerking en toegang tot alle informatie, bedrijfsgebouwen, etc. verlenen indien zulks van belang is voor het kunnen uitvoeren van corrigerende (waaronder recall) maatregelen.

5.5 Koper heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren Producten, opmaak, teksten, etikettering, verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van het Product.

6. Levering

6.1 Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper de afname weigert, bij de beoogde aflevering de facto de Producten niet in ontvangst kan of wil nemen of anderszins nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval verzend-, transport- en opslagkosten, aan Leverancier verschuldigd zijn.

6.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient Koper de Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3 Het is Leverancier toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.4 Leverancier is gerechtigd Producten te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven Producten voor zover deze afwijkingen volgens usance in de branche algemeen geaccepteerd worden.

6.5 Leverancier is gerechtigd af te wijken van het overeengekomen te leveren aantal tot een maximum van 5%.

7. Ingangscontrole levering en recht van reclame

7.1 Koper moet de afgeleverde Producten zo spoedig mogelijk, en ten laatste binnen 2 werkdagen na aflevering, aan een deugdelijke ingangscontrole onderwerpen.

7.2 Klachten van Koper met betrekking tot gebreken aan de geleverde Producten die bij een deugdelijke ingangscontrole terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk worden gemeld aan Leverancier binnen 2 dagen na de levering. Andere klachten van Koper dienen schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld binnen 2 dagen nadat Koper deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen te ontdekken. Indien Koper binnen deze termijnen geen schriftelijke klacht bij Leverancier heeft ingediend, wordt het geleverde geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door Koper.

7.3 Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd.

7.4 De levering, waartegen Koper bezwaar maakt, moet totdat Leverancier deze bezwaren heeft kunnen onderzoeken in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

7.5 Schades en gebreken tot 2% van de factuurwaarde van de levering en bedragen onder € 20,-, kunnen niet worden gereclameerd. Slechts grove verschillen in gewicht, inhoud, maat, kleur(stelling) en/of kwaliteit van de Producten worden als een gebrek beschouwd.

7.6 Het recht van reclame vervalt, indien de geleverde Producten geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.

7.7 Indien een klacht van Koper gegrond is, kan Leverancier ter hare keuze Koper crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag, danwel tot herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid overgaan.

8. Facturering, betaling, verzekering, opschorting en incasso

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Leverancier opgegeven bankrekening.

8.2 Het indienen van een klacht of enige andere twijfel over de levering is geen reden tot opschorting van de betalingsverplichting door Koper.

8.3 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Koper in verzuim zonder dat een verdere schriftelijke ingebrekestelling is vereist; Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

8.4 Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtin¬gen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Koper.

8.5 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6 Leverancier is jegens Koper te allen tijde gerechtigd om eventuele vorderingen op Koper van welke aard ook te verrekenen. Enig beroep op verrekening of opschorting door Koper is expliciet uitgesloten, behoudens schriftelijke toestemming van Leverancier.

8.7 Leverancier is gerechtigd openstaande facturen bij haar kredietverzekeraar te melden en eventueel over te dragen aan een derde partij.

9. Ontbinding, beëindiging, opzegging overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Leverancier en Koper kan door Leverancier onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden/beëindigd/opgezegd, bij iedere tekortkoming van Koper in de nakoming van de overeenkomst, onverminderd het recht van Leverancier om schadevergoeding te vorderen.

9.2 Leverancier is voorts bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijk¬heid niet meer kan worden gevergd;

9.3 Leverancier is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Leverancier schadevergoeding te vorderen, indien:

 • a. na het sluiten van de overeenkomst aan Leverancier omstandigheden ter kennis komen die Leverancier goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • b. Leverancier de Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • c. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of op Koper van toepassing wordt verklaard;
 • d. Koper overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • e. Koper ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;
 • f. Koper zijn handelingsbekwaamheid – om welke reden dan ook – verliest, dan wel op zijn (on)roerende goederen of op de geleverde goederen beslag is of wordt gelegd en dat niet binnen twee weken wordt opgeheven;
 • g. Koper Europa metterwoon mocht verlaten.

9.4 Indien Koper de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen kan Koper een overeenkomst alleen dan als voortijdig ontbonden beschouwen indien Leverancier dit schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is gerechtigd aanvullende voorwaarden aan de ontbinding te stellen. In ieder geval zal Koper verantwoordelijk zijn voor alle kosten, waaronder en niet beperkt tot en ongeacht de houdbaarheid, van op naam gestelde Producten, bijbehorende basis- en verpakkingsmaterialen.

9.5 Door de ontbinding worden eventuele vorderingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor door Leverancier geleden directe en indirecte schade, onder meer bestaande uit winstderving.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Leverancier geleverde Producten blijven het eigendom van Leverancier totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Producten zelf; – eventuele vorderingen van Leverancier wegens niet nakoming door Koper van (een) (koop)overeenkomst(en).

10.2 Door Leverancier afgeleverde Producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is Koper niet bevoegd de Producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.3 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Leverancier gerechtigd afgeleverde Producten waarop het in artikel 10.1 bedoelde eigen¬domsvoorbehoud rust bij Koper, of derden die het Product voor Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De daarmee verband houdende kosten komen voor rekening van Koper. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde, voor iedere dag dat Koper geen medewerking verleend.

10.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.5 Koper verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbe¬houd geleverde Producten te verpanden aan Leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Leverancier geleverde Producten te verpanden aan Leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te merken als het eigendom van Leverancier;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen en welke Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Koper overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (factuur waarde exclusief BTW).

11.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder niet limitatief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Koper, of schade die direct of indirect het gevolg is van overheidsmaatregelen en/of product recalls.

11.3 Tenzij nakoming door Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkomingen en nakoming van een overeenkomst slechts indien Koper Leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De in gebreke stelling van Koper dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkel verloop van 6 maanden na het ontstaan van de schade.

11.5 Koper vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product dat door Koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Leverancier geleverde Producten, tenzij en voorzover Koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door Leverancier geleverde Producten.

11.6 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is c.q. in verband staat met onoordeelkundig gebruik of opslag van de Producten door de wederpartij en derden, waaronder gebruik na de houdbaarheidsdatum of gebruik in strijd met de gebruikersinstructies en aanwijzigen. Koper dient, bij het maken van de enige aanspraak op schade- vergoeding, aan te tonen dat de gebruiks- en opslagvoorschriften zijn nageleefd.

11.7 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering.

11.8 De in artikel 11.1 t/m artikel 11.7 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Leverancier.

11.9 De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 11, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

12. Overmacht

Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien de niet nakoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Leverancier, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Leverancier, (I I I ) overheidsmaatregelen; waaronder door de binnenlandse of buitenlandse autoriteiten opgedragen product recalls, (IV) elektriciteitsstoringen, (V) oorlog, (VI) werkbezetting, (VII) stakingen, (VIII) algemene vervoersproblemen en (IX) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

13.1 Alle informatie in welke vorm dan ook die partijen in verband met de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst uitwisselen of al hebben uitgewisseld waarin zij elkaar over en weer inzage verstrekken of hebben verstekt of waarmee zij worden dan wel zijn geconfronteerd, wordt door partijen als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt aangeduid als Vertrouwelijke Informatie.

13.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, kopiëren, of opslaan voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstekt.

13.3 Het staat partijen niet vrij om de Vertrouwelijke Informatie op één of andere wijze aan derden te verstekken, tenzij zij daartoe schriftelijke toestemming van de ander hebben gekregen.

13.4 Voorts verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de beschikking zullen hebben over de Vertrouwelijke Informatie.

13.5 Deze geheimhoudingplicht zal 5 jaar nadat tussen partijen overeenkomst tot stand is gekomen eindigen. Indien tussen partijen uiteindelijk geen overeenkomst tot stand is gekomen, zal deze geheimhoudingsplicht eindigen 5 jaar na de datum waarop dit is komen vast te staan.

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1 Leverancier behoudt op alle geleverde of te leveren Producten en bijbehorende documentatie en afbeeldingen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

14.2 Koper vrijwaart Leverancier van alle financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten van zaken die op verzoek van koper zijn gebruikt. Koper vrijwaart Leverancier voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuk ter zake en zal de Leverancier alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

15. Diversen

15.1 Indien Leverancier gedurende enige tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan, heeft Leverancier alsnog het recht directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan derhalve nimmer enig recht ontlenen op grond van het feit dat Leverancier deze voorwaarden soepel toepast.

15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen Leverancier en Koper in strijd mochten zijn met enig toepasselijk (wettelijk) voorschrift of regelgeving, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Leverancier vastgestelde nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.3 Indien enige bepaling van de overeenkomst en/of de voorwaarden niet geldig is, blijven de overeenkomst en/of de voorwaarden voor het overige van kracht. Indien de ongeldige bepaling een kernbeding betreft, zullen Koper en Leverancier een nieuw beding overeenkomen dat zoveel mogelijk overstemt met de bedoeling van partijen. Indien de bepaling geen kernbeding betreft, zal Leverancier een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling nadert.

15.4 Indien Leverancier om hem moverende redenen afstand doet van enig recht op Koper of hem op enige andere wijze tegemoet komt, zullen deze tegemoetkomingen beperkt zijn tot de specifieke omstandigheden van het geval en hebben deze geen enkele invloed op de rechten die Koper in andere situaties kan doen gelden.

15.5 Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens Koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Koper en Leverancier worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. Leverancier blijft echter bevoegd om Koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Leverancier en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 of daarmee vergelijkbare internationale verdragen is uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. Bij een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 7 maart 2011 ter griffie van de Rechtbank te Zutphen.