Privacybeleid Bevaplast B.V.

Bevaplast B.V. verwerkt persoonsgegevens en wij streven ernaar om zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van de wet. In dit Privacy Statement beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn voor u om te weten. We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Heeft u na het lezen van het Privacy Statement nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in dit statement leest u hoe u dit kunt doen. Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook ons Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in dit Privacy Statement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan in dit statement kunt u lezen wanneer het voor het laatst is gewijzigd. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Wie zijn wij?

Bevaplast B.V. is onderdeel van een concern. Samen met de dochtermaatschappijen Sportmed B.V. en Bevaplast GmbH wordt het concern ‘Bevaplast’ genoemd.

Bevaplast is gevestigd te Arnhem (6825 MV aan de Delta 170). Bevaplast is samen met haar dochtermaatschappijen ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de wet voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bevaplast van u?

Bevaplast verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Aankoopgegevens (bijvoorbeeld op welke datum u een bepaald product heeft aangekocht)
 • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen)
 • Deelnamegedrag (bijvoorbeeld of u in het verleden heeft deelgenomen aan acties en zo ja, aan welke)
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie)

Indien u overgaat tot aanschaf van de dienst/het product, zult u ook worden verzocht uw betalingsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen direct worden verzameld en verwerkt door een derde partij genaamd Adyen/ Multisafe pay. Deze derde partij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw betalingsgegevens in overstemming met de wet. Bevaplast heeft geen inzage in uw betalingsgegevens en deze zullen dan ook niet door ons worden verzameld en/of verwerkt. Dit Privacy Statement is dus ook niet van toepassing op deze verwerking. De hierboven omschreven categorieën van persoonsgegevens ontvangen wij zowel rechtstreeks van u, als via derden partijen voor zover dit in overstemming is met de wet.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons vertrekt

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt en/of andere informatie die u invoert en verstrekt via onze website
 • persoonsgegevens die u verstrekt door over te gaan tot aanschaffing van een product of dienst
 • persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van uw surfgedrag op onze website
 • gegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, e.d.

Persoonsgegevens over anderen die u aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met een verstrekking van hun persoonsgegevens aan Bevaplast.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals via social media websites of diensten van derde partijen, voor zover dit in lijn is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Voor welke doeleinden verwerkt Bevaplast uw persoonsgegevens?

Bevaplast verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, (wel of niet gepersonaliseerde) marketing, fraudeonderzoek en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt Bevaplast zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens.

Op welke juridische grondslagen baseert Bevaplast de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Bevaplast beroept zich op drie van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van de overeenkomst, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van Bevaplast of uw toestemming. 

Uitvoering van de overeenkomst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren. 

Gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor Bevaplast’s gerechtvaardigde belangen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over deze gerechtvaardigde belangen van Bevaplast. 

Toestemming. Wij mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken.

Wat is het gerechtvaardigd belang van Bevaplast bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Bevaplast en haar klanten, of voor de redelijke zakelijke belangen van Bevaplast zelf. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om de belangen van Bevaplast te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

Aan wie verstrekt Bevaplast uw persoonsgegevens?

Bevaplast kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met dit Privacy Statement en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Bevaplast uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden voor hun marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen worden ontvangen door de onderstaande categorieën van ontvangers: 

Groepsondernemingen. Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie, en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. 

Autoriteiten. Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:

 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Zakelijke dienstverleners. Bijvoorbeeld een postorderbedrijf dat door Bevaplast wordt ingeschakeld om het door u aangeschafte product te bezorgen. 

Overig. Iedere derde partij voor welke wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Bevaplast nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Nee. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde regels uit de wet, waarmee wordt beoogd op Europees niveau een consistent beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd/geanonimiseerd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Bevaplast uw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren?

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door Bevaplast in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij Bevaplast uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. Indien u een eigen account bij Bevaplast heeft, dan heeft u inzage in een deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens rectificeren of wissen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met info@bevaplast.nl of met de klantenservice op 088-238 2700. Indien u geen eigen account heeft, kunt u voor uw recht op inzage, rectificatie of wissing van de over u geregistreerde persoonsgegevens contact opnemen met info@bevaplast.nl of met de klantenservice op telefoonnummer 088-238 2700. Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of bezwaar, kunt u eveneens uw verzoek richten aan info@bevaplast.nl. Houd u er rekening mee dat Bevaplast aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren.

Kunt u uw toestemming later nog intrekken?

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer u eerst toestemming heeft gegeven. U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via info@bevaplast.nl.

Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Bevaplast. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Bevaplast niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of omdat u inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met onze reactie.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wil verstrekken

Voor Bevaplast is uw verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een * vragen persoonsgegevens op waarvan de verstrekking niet noodzakelijk is. Wanneer de verstrekking van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, zullen wij u daarop attenderen door gebruik te maken van een *. Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren. Wanneer u informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geeft u daarmee toestemming aan Bevaplast om deze persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer is dit privacybeleid voor het laatst gewijzigd?

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 23-05-2018.